คณิตศาสตร์

Mathematic

ชั้นประถม

 • การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิว
 • การคาดคะเนเกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิว
 • คู่อันดับ (Ordered pairs)
 • กราฟของคู่อันดับ (Graphing Ordered Pairs)
 • การนำคู่อันดับและกราฟไปใช้
 • ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจาการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ
 • ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • การรวบรวมข้อมูล
 • การหาค่ากลางของข้อมูล
 • การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
 • การใช้สถิติ ข้อมูลสารสนเทศ
 • การทดลองสุ่ม และเหตุการณ์
 • ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ Probabilities of Events.
 • การนำความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ลักษณะ ประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
 • การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับงานอาชีพในสังคม

มัธยมต้น

 • จำนวนและการดำเนินการ
 • ประมาณค่าเป็นจำนวนได้
 • บวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับและสามารถแก้ปัญหาได้
 • การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ
 • ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • บวก ลบ เศษส่วนและโจทย์ปัญหา
 • การคูณ หาร เศษส่วนและโจทย์ปัญหา
 • การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน และโจทย์ปัญหา
 • การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม
 • การประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยม
 • การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมและนาความรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง เศษส่วน และร้อยละ
 • การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
 • การวัด
 • การวัดความยาวและระยะทาง
 • การหาพื้นที่
 • ปริมาตรและความจุ
 • ทิศ และแผนผัง
 • เงิน
 • เวลา
 • รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ
 • รูปเรขาคณิตสองมิติ
 • รูปเรขาคณิตสามมิติ
 • การสร้างรูปเรขาคณิต
 • สถิติ
 • ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

มัธยมปลาย

 • ความสัมพันธ์ของระบบจำนวนจริง
 • สมบัติการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริง
 • สมบัติการไม่เท่ากัน
 • ค่าสัมบูรณ์
 • จำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ
 • จำนวนจริงในรูปกรณฑ์
 • การบวก การลบ การคูณ การหาร
 • จำนวนที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์
 • เซต (Sets)
 • การดำเนินการของเซต
 • แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์และการแก้ปัญหา
 • การให้เหตุผล
 • การอ้างเหตุผลโดยใช้แผนภาพของเวนน์- ออยเลอร์
 • อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 • การหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมและองศา
 • การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดระยะทางและความสูง
 • การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้เครื่องมือ
 • การแปลงทางเรขาคณิต
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การหาค่ากลางของข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม
 • กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้
 • ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 • การนำความน่าจะเป็นไปใช้
 • ลักษณะ ประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
 • การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในงานอาชีพ
Scroll to Top