วิทยาศาสตร์

chemical-learning

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ต้องเรียนทั้งหมดในระดับประถมและมัธยมต้น

ประถม

 • กระบวนการทาง
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สิ่งมีชีวิต
 • ระบบนิเวศ
 • ทรัพยากรธรรมชาติและ
 • สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์
 • ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
 • สารและสมบัติของสาร
 • การแยกสาร
 • สารในชีวิตประจำวัน
 • แรงและการเคลื่อนที่ของแรง
 • พลังงานในชีวิตประจำวัน และการอนุรักษ์พลังงาน
 • ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต
 • ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
 • อาชีพช่างไฟฟ้า

มัธยมต้น

 • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เซลล์
 • กระบวนการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
 • ระบบนิเวศ
 • โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สารเพื่อชีวิต
 • สารและการจำแนกสาร
 • ธาตุและสารประกอบ
 • สารละลาย
 • สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
 • แรงและการใช้ประโยชน์
 • งานและพลังงาน
 • กำเนิดดวงดาว
 • กลุ่มดาวจักรราศี
 • วิธีการหาดาวเหนือ
 • แผนที่ดาว
 • ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • ความหมายของอาชีพช่างไฟฟ้า
 • ศัพท์ควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า
 • การออกแบบเดินสายไฟฟ้าในบ้าน
 • สัญญาณอันตรายและข้อควรระวังเกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า
 • การนำความรู้อาชีพช่างไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์
Scroll to Top