A-Level

การสอบ A-Level

การสอบ A-level การสอบ A-Level ในระบบ TCAS มีเป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจในวิชาต่าง ๆ ซึ่งมักจะแบ่งออกเป็นหลายวิชาด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้: A-Level Math1: เป็นการทดสอบความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงคณิตพื้นฐานและเนื้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง A-Level Math2: เป็นการทดสอบความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่ความซับซ้อนและการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา A-Level Sci: […]