สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ KU-EPT คืออะไร?

KU-LANG

KU-English Proficiency Test (KU-EPT)

KU-EPT เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ จัดสอบโดย ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU-LTC

ข้อสอบ KU-EPT เป็นข้อสอบปรนัย 80 ข้อ ข้อสอบ มี 5 ตัวเลือก ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง  โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

Part I: Structure      25 ข้อ (ข้อสอบที่เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์)

Part II: Cloze test    15 ข้อ (ข้อสอบที่ต้องเลือกคำมาเติมในช่องว่าง)

Part III: Reading     40 ข้อ (ข้อสอบบทความที่ต้องอ่าน คิด วิเคราะห์ และสรุป)

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ KU-EPT

  1. เมื่อลงทะเบียนสมัครสอบแล้ว สามารถใช้บัญชีผู้ใช้สมัครสอบได้ตลอดไป โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ สามารถลงทะเบียนที่นี่
  2. ตารางปฏิทินการสอบ KU-EPT 2567 ตรวจสอบได้ที่นี่
  3. ค่าสมัครสอบ 600 บาท สามารถสอบกี่ครั้งก็ได้ภายใน 2 ปี โดยจะใช้คะแนนครั้งที่ดีที่สุด โดยสมัครสอบที่นี่
  4. ผลทดสอบ อายุ 2 ปี นับจากวันสอบ
  5. เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำขึ้นอยู่กับประเภทผู้สอบ  แต่ควรจะมีคะแนนสอบ KU-EPT ร้อยละ 50 ขึ้นไป เป็นอย่างน้อย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือองค์กรที่จะนำไปใช้ด้วย ดูรายละเอียดที่นี่

ลองทำข้อสอบ ทดสอบตัวเองที่นี่

Scroll to Top