SWU-SET คืออะไร ทำไมต้องสอบ

SWU-SET

สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงการตอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือที่เราเรียกกันว่า SWU-SET

“คงไม่ปฏิเสธว่าภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถนำผลการทดสอบนี้สายในพอร์ตเพื่อยื่นศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไปได้ส่วนบุคคลทั่วไปเป็นการเพิ่มโอกาสในอาชีพหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

SWU-SET คืออะไร

SWU-SET (Srinakharinwirot University Standardized English Test) คือ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดย โครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ใครสมัครสอบได้บ้าง

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนี้ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำคะแนนการวัดระดับภาษาอังกฤษไปใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรียนต่อหรือการทำงาน

ค่าใช้จ่ายในการสอบ

นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ค่าสอบ 500 บาทต่อครั้ง

บุคคลทั่วไป ค่าสอบ 600 บาทต่อครั้ง 

สมัครสอบ SWU-SET

ลักษณะะการสอบ

การสอบใช้วิธีการฝนด้วยดินสอ 2B บนกระดาษทดสอบแบบมี 5 ตัวเลือก

ข้อสอบ SWU-SET ให้เวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง มีคำถามทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 Part ประกอบไปด้วย
Listening (ทักษะการฟัง)
Vocabulary (คำศัพท์ที่ใช้ในระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง)
Usage & Functional Language (ทักษะการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง)
Structure (Tense และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง)
Reading (ทักษะการอ่าน)

การประกาศผลสอบ

จะประกาศผลสอบ 7 วันหลังจากวันที่สอบ โดยผลสอบนี้มีอายุการใช้งานใบรับรอง 2 ปีหลังจากวันที่ประกาศ
ผลสอบ

โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาผลการสอบผ่าน คือ ระดับ B2 หรือมีค่าคะแนน ดังนี้

สอบผ่าน    B2 = 78 – 100
สอบไม่ผ่าน  B1 = 50 – 77
             A2 = 22 – 49
             A1 = 0 – 21

SWU-SET

กำหนดวันสอบในปี 2567

การกำหนดวันสอบจะมี 2 รอบต่อวัน คือ
รอบเช้า เวลา 9:00 น. -12:00 น.
รอบบ่ายเวลา 13.00 น. -16:00 น.

รอบที่ 8   วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม
รอบที่ 9   วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน
รอบที่ 10  วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม
รอบที่ 11   วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม
รอบที่ 12   วันเสาร์ที่ 7 กันยายน
และรอบถัดไปให้ติดตามได้ ที่นี่

สนใจต้องการติวเพื่อสอบกับ ครูวุ้น จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยตรง สมัครเรียนกับ อินเตอร์ติวเตอร์

Scroll to Top