KU-EPT

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ KU-EPT คืออะไร?

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ KU-EPT คืออะไร? KU-English Proficiency Test (KU-EPT) KU-EPT เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ จัดสอบโดย ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อสอบ KU-EPT เป็นข้อสอบปรนัย 80 […]