TCAS กับ #dek68 รู้ก่อนได้เปรียบ

TCAS-chulalongkorn-university
ในฐานะผู้ปกครองและนักเรียน #Dek68 เราต้องเริ่มที่จะศึกษาเกี่ยวกับระบบกลางการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ทุกคน เราจำเป็นต้องรู้จักระบบ TCAS68 เพื่อให้เตรียมความพร้อมและวางแผนสอบได้ทันในอีก 1 ปี TCAS ย่อมาจาก Thai University Central Admission System คือ ระบบการคัดเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยกว่า 75 แห่งทั่วประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยจะใช้ข้อสอบกลาง ผู้ที่จะสามารถสอบ TCAS ได้ก็คือ
  • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (ไม่จำเป็นต้องลาออกก่อน)
  • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • สอบ GED ผ่านแล้วอย่างน้อย 2 วิชา / กำลังศึกษา Grade 12 ในต่างประเทศ
  • สอบ GED ผ่านแล้ว / เรียนจบจากต่างประเทศ
  1. ความถนัดทั่วไป : TGAT (Thai General Apititude Test) ซึ่งแบ่งการสอบเป็น 3 ส่วน
    • TGAT1 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ
    • TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล
    • TGAT3 : สมรรถนะการทำงาน
    โดยจะต้องสอบทั้งหมด 3 ข้อสอบใหญ่ ๆ ดังนี้
2. วัดความถนัดทางวิชาชีพ : TPAT (Thai Professional Aptitude Test) แบ่งการสอบเป็น 5 ความถนัด
       • TPAT1 : ความถนัดแพทย์ (กสพท.)
       • TPAT2 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
       • TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
       • TPAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
       • TPAT5 : ความถนัดทางครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์
3. ข้อสอบวัดความรู้ประยุกต์ A-Level : (Applied Knowledge Level) แบ่งการสอบเป็น 9 วิชา
       1. A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ ข้อสอบแบ่งเป็น 2 แบบ (สามารถสอบได้ทั้ง 2 แบบ)
        • A-Level Math1 : วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (คณิตพื้นฐาน และเพิ่มเติม)
        • A-Level Math2 : วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (คณิตพื้นฐาน)
       2. A-Level Sci : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
       3. A-Level Phy : ฟิสิกส์
       4. A-Level Chem : เคมี
       5. A-Level Bio : ชีววิทยา
       6. A-Level Soc : สังคมศึกษา
       7. A-Level Thai : ภาษาไทย
       8. A-Level Eng : ภาษาอังกฤษ
       9. A-Level ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ (เลือกสอบได้ 1 ภาษา)
        • A-Level Fre : ภาษาฝรั่งเศส
        • A-Level Ger : ภาษาเยอรมัน
        • A-Level Jap : ภาษาญี่ปุ่น
        • A-Level Kor : ภาษาเกาหลี
        • A-Level Chi : ภาษาจีน
        • A-Level Bal : ภาษาบาลี
        • A-Level Spn : ภาษาสเปน
สำหรับ TCAS จะแบ่งการรับออกเป็น 4 รอบ ดังนี้
       • รอบที่ 1 รอบ Portfolio (ใช้แฟ้มสะสมผลงาน)
       • รอบที่ 2 รอบ Quota (รอบโควตา)
       • รอบที่ 3 รอบ Admission (รอบแอดมิชชั่น)
       • รอบที่ 4 รอบ Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ)
ผู้สอบจะต้องดำเนินการในช่วงเวลาตามกำหนดการที่ ทปอ. ประกาศ ผ่านทางเว็ปไซต์ https://student.mytcas.com ซึ่งจะต้องทำการเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการ ดังนี้
       1. สมัครสอบข้อสอบกลาง ได้แก่ TGAT/TPAT2 – 5 และ A-Level (TPAT1 จะสมัครผ่านเว็ปไซต์ของ กสพท.)
       2. ดูผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT2 – 5 และ A-Level (ผลคะแนน TPAT1 จะประกาศผ่านเว็ปไซต์ของ กสพท.)
       3. สมัคร TCAS รอบที่ 3 รอบ Admission (รอบที่ 1, 2 และ 4 จะสมัครผ่านเว็ปไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย)
       4. ดูผลการคัดเลือก TCAS ทั้ง 4 รอบ
       5. ยืนยันสิทธิ์ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ การคัดเลือก TCAS มี 4 รอบไล่กันไป บางคนยื่นพอร์ตรอบแรกได้ก็สบาย ไม่ต้องลุ้นเหนื่อย บางคนยังไม่ได้คณะที่ชอบ ก็ลุ้นไปถึงรอบ 3 แต่ถ้าไปถึงรอบ 4 บอกได้เลยเสี่ยงมาก ดังนั้นต้องศึกษาเกณฑ์คำนวณคะแนนของแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ให้ดี แล้ววางแผนการโดยอาจใช้หลักคิด ดังนี้
➢ เลือกอาชีพของตนเองที่สนใจ และมีความถนัด/ความสามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ไม่ยากและมีความสุขในการทำงาน
➢ เลือกหลักสูตรและสถานศึกษาให้เรามีสมรรถนะในการทำงานตามที่เราต้องการ
➢ วางแผนการสมัครคัดเลือกให้สอดคล้องกับผลงานโดยคำนึงถึงความสามารถของตนเอง โดยพิจารณาจากผลงาน/กิจกรรม/ผลการเรียน/คะแนนสอบ เกณฑ์คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือกในรูปแบบ/รอบที่เหมาะสมกับตนเอง
➢ ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
➢ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ที่พักอาศัย อาหาร อุปกรณ์การเรียน การเดินทาง เป็นต้น
ขอจงตั้งใจเรียนให้ได้เกรดดี ๆ และเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้จะเป็นผลดีที่สุด

การหาติวเตอร์หรือครูสอนพิเศษมาติวในช่วง 1 ปีก่อนสอบเป็นเรื่องที่ดี เดี๋ยวนี้ค่าเรียนต่อชั่วโมงไม่แพงมากนัก ติดต่ออินเตอร์ติวเตอร์ ปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าเรียน
Scroll to Top