การสอบ A-level

การสอบ A-Level

การสอบ A-Level ในระบบ TCAS มีเป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจในวิชาต่าง ๆ ซึ่งมักจะแบ่งออกเป็นหลายวิชาด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

  • A-Level Math1: เป็นการทดสอบความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงคณิตพื้นฐานและเนื้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
  • A-Level Math2: เป็นการทดสอบความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่ความซับซ้อนและการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา
  • A-Level Sci: การทดสอบความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี เป็นต้น
  • A-Level Phy: การทดสอบความรู้ในด้านฟิสิกส์ รวมถึงหลักการและแนวคิดพื้นฐานของวิชา
  • A-Level Chem: การทดสอบความรู้ในด้านเคมี รวมถึงหลักการและการปฏิบัติทางเคมีในระดับพื้นฐานและขั้นสูง
  • A-Level Bio: การทดสอบความรู้ในด้านชีววิทยา รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการทางชีววิทยาที่สำคัญ
  • A-Level Soc: การทดสอบความรู้ในด้านสังคมศึกษา รวมถึงการทราบเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
  • A-Level Thai: การทดสอบความรู้ในด้านภาษาไทย
  • A-Level Eng: การทดสอบความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้งานทั้งทางพูด อ่าน เขียน และฟัง
  • A-Level ภาษาต่างประเทศ: การทดสอบความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศที่นักเรียนเลือกเรียน เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน บาลี และสเปน

การสอบ A-Level จะเป็นการทดสอบในรูปแบบหลายๆ วิชาที่นักเรียนต้องเลือกทำขึ้นตามความสนใจและแผนการเรียนของตนเอง โดยผลการสอบ A-Level จะถูกนำมาใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS โดยรวม

Scroll to Top