Blog

Your blog category

ผลคะแนน #O-NET66

ผลคะแนน #ONET66 สะท้อนคุณภาพการให้ความรู้?

ผลคะแนน #ONET66 สะท้อนคุณภาพการให้ความรู้ ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลวันที่ 27 มีนาคม […]

KU-EPT

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ KU-EPT คืออะไร?

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ KU-EPT คืออะไร? KU-English Proficiency Test (KU-EPT) KU-EPT เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ จัดสอบโดย ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อสอบ KU-EPT เป็นข้อสอบปรนัย 80

MU-ELT

การสอบ MU-ELT คืออะไร? ทำไม #เด็กมหิดล ต้องสอบ?

การสอบ #MUELT คืออะไร? ทำไม #เด็กมหิดล ต้องสอบ? Mahidol University English Language Test (MU-ELT) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจำวันในบริบทต่างๆ ผลสอบแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่ากับระดับต่างๆ ของ “กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป”

SWU-SET

SWU-SET คืออะไร ทำไมต้องสอบ

SWU-SET คืออะไร ทำไมต้องสอบ สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงการตอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือที่เราเรียกกันว่า SWU-SET “คงไม่ปฏิเสธว่าภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถนำผลการทดสอบนี้สายในพอร์ตเพื่อยื่นศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไปได้ส่วนบุคคลทั่วไปเป็นการเพิ่มโอกาสในอาชีพหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี” SWU-SET คืออะไร SWU-SET (Srinakharinwirot University Standardized English Test) คือ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดย โครงการบริการวิชาการ

วิธีเรียนให้ฉลาดขึ้น

6 ขั้นตอนสู่การเรียนที่ทำให้ฉลาดยิ่งขึ้น

6 ขั้นตอนสู่การเรียนที่ทำให้ฉลาดยิ่งขึ้น เราเรียนรู้วิธีการขี่จักรยานได้อย่างไร? อาจมีคนให้สอนกับเราแค่สองสามครั้งแล้วเราก็ฝึกขี่แบบได้บ้างล้มบ้าง  ดังนั้นเราสามารถเรียนหนังสือได้ในลักษณะเดียวกัน ไม่มีใครเกิดมารู้วิธีเรียน เราต้องเรียนรู้ทักษะการเรียนสองสามทักษะแล้วจึงฝึกฝนอย่างมีวินัย เหตุใดจึงต้องพัฒนาทักษะการเรียนของเรา? มันจะช่วยให้เราเรียนรู้และทำได้ดีในชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราก้าวขึ้นสู่มัธยมต้นและมัธยมปลาย อยากมีเกรดเฉลี่ยที่ดีเป็นใบเบิกทางสู่คณะในมหาวิทยาลัยที่ชอบอย่างไม่ยาก ทำตามนี้เลย ต่อไปนี้เป็นหกขั้นตอนในการศึกษาอย่างชาญฉลาด: ตั้งใจเรียนในห้อง. จดบันทึกที่ดี วางแผนล่วงหน้าสำหรับการทดสอบและโครงการ ทำลายมันลง. (หากเรามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมาย ให้แบ่งมันออกเป็นชิ้นเล็กๆ) ขอความช่วยเหลือหากเราติดขัด

A-Level

การสอบ A-Level

การสอบ A-level การสอบ A-Level ในระบบ TCAS มีเป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจในวิชาต่าง ๆ ซึ่งมักจะแบ่งออกเป็นหลายวิชาด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้: A-Level Math1: เป็นการทดสอบความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงคณิตพื้นฐานและเนื้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง A-Level Math2: เป็นการทดสอบความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่ความซับซ้อนและการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา A-Level Sci:

TCAS68

TCAS กับ #dek68 รู้ก่อนได้เปรียบ

TCAS กับ #dek68 รู้ก่อนได้เปรียบ ในฐานะผู้ปกครองและนักเรียน #Dek68 เราต้องเริ่มที่จะศึกษาเกี่ยวกับระบบกลางการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ทุกคน เราจำเป็นต้องรู้จักระบบ TCAS68 เพื่อให้เตรียมความพร้อมและวางแผนสอบได้ทันในอีก 1 ปี TCAS ย่อมาจาก Thai University Central Admission

Scroll to Top